Общ регламент относно защитата на данните

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,
като взеха предвид становището на Комитета на регионите,
в съответствие с обикновената законодателна процедура,
като имат предвид, че:

ГЛАВА III: Права на субекта на данни

Раздел 4: Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
Раздел 5: Ограничения

ГЛАВА IV: Администратор и обработващ лични данни

Раздел 1: Общи задължения
Раздел 3: Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации

ГЛАВА X: Делегирани актове и актове за изпълнение