Процедура

1. Комитетът взема решения с обикновено мнозинство на членовете си, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.
2. Комитетът приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове и определя своите методи на работа.