в хода на дейности, които са извън приложното поле на правото на Съюза;