Настоящият регламент не следва да се прилага за личните данни на починали лица. Държавите членки могат да предвидят правила във връзка с обработването на лични данни на починали лица.