Целта на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на данни и да се осигури свободното движение на лични данни между държавите членки.