při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;