Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine

1.Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 25. maist 2018.
2.Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele. Viiteid direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud töörühmale üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega käsitatakse viidetena käesoleva määrusega loodud Euroopa Andmekaitsenõukogule.