Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 (15) asiaankuuluvia säännöksiä olisi sovellettava suostumukseen osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviin tieteellisiin tutkimustoimiin.