Obrada bi se trebala smatrati zakonitom ako je potrebna u kontekstu ugovora ili namjere sklapanja ugovora.