w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;